YUNUS ÇENGEL İLE ÇAĞDAŞ EĞİTİM FELSEFESİ

  • Atölye Hakkında

Modern dünyada eğitimde sürekli olarak yapılan yenilik girişimlerinin ve paradigma değişimlerinin amacı, hızla değişen bir dünyada kalite sıçramaları gerçekleştirerek öğrenenleri iş ve yaşam alanlarında karşılaşacakları zorlukları yenmeye hazır hale getirmektir. ‘Çağdaş Eğitimin Felsefesi ve Kuramsal Temelleri’ başlıklı bu doküman, modern bir eğitim vizyonu oluşturma ve ulusal eğitim politikaları geliştirme çalışmalarına ışık tutacak ve referans alınacak niteliktedir. Sürdürülebilir kalkınmanın başarılması için gerekli beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi, eğitim sisteminde köklü değişiklikleri gerekli kılmaktadır. Öğrenenlerin çok yönlü gelişimiyle ilgili konuları da kapsayan bu dokümanın, eğitimin tüm seviye ve aşamalarında temel amaç ve hedeflere ulaşılmasında itici güç olarak işlev görmesi ümit edilmektedir. Alışılmışın dışında sorgulayıcı, kapsamlı ve bütüncül yaklaşımlar içeren bu doküman, eğitimi çağın gerekliliklerine uygun olarak dönüştürmeye yönelik çalışmalara kuramsal bir dayanak oluşturmaktadır. 

Eğitim, bireysel ve toplumsal gelişimin önde gelen bir köşe taşıdır. Her bireyin kaliteli eğitime erişimini sağlamak, devletin birincil görevlerindendir. Çağdaş Eğitimin Felsefesi ve Kuramsal Temelleri, eğitim sisteminin tüm unsurlarının yenilenme ve modernleşmesinde rehber alınabilecek bir dizi ilke ve yol haritalarından oluşmaktadır. Bu doküman, tüm çocukların bilimsel bir bakış açısı ve eleştirel düşünce becerileri kazanmalarını ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı yapacak kapasitede demokrat, özgüvenli ve girişimci yetişkinler olarak topluma katılımlarını sağlayacak yeni bir eğitim sisteminin kurgulanması ve hayata geçirilmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır. 

Eğitimin önde gelen hedefleri, bilimsel düşünmeyi tesis etmek, sorgulama ve araştırma kültürünü geliştirmek, ülkenin genel kültür seviyesini yükseltmek ve yarının yetişkinlerini gerekli bilgi, beceri ve evrensel değerlerle donatmaktır. Ve böylelikle onları insan hak ve özgürlüklerine saygılı birer birey olarak yarının demokratik bilgi toplumunda başarılı ve mutlu olarak yaşamaya, bilgi ekonomisinde işlevsel olmaya ve bir dünya vatandaşı olarak da tüm dünyada rekabetçiliğini sürdürmeye hazırlamaktır.

Küreselleşme, hızlı teknolojik gelişmeler, bilişim ve iletişim araçlarındaki devrim, internet aracılığıyla dünyadaki her şeyin ve herkesin birbirine bağlanması ve bilginin en değerli meta haline gelmesi, tüm ülkeler gibi, Türkiye’yi de birçok toplumsal, ekonomik ve kültürel zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu zorlukları yenmek ve teknolojik dünya toplumunda saygın ve rekabetçi bir konum edinmek, ancak zamanın gerekleri ve gerçeklikleri ile uyumlu bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış insan gücünün yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu da ancak eğitim sisteminin bu niteliklere sahip bireyleri topluma kazandıracak bir şekilde, akıl ve bilimi rehber edinerek ve dünya deneyimlerinden faydalanarak, yeni bir anlayış ile yeniden kurgulanmasını gerektirmektedir. Yeni eğitim sistemi, ülkedeki teknolojik ve bilgi gelişimine katılan, değişimi etkin bir şekilde yönetme kapasitesi yüksek ve toplumun gelişmesine olumlu katkı yapan başarılı ve mutlu yurttaşların yetişmesinde merkezi rol oynamalıdır. Çağdaş Eğitimin Felsefesi ve Kuramsal Temelleri, gerekçeleriyle birlikte böyle bir eğitim sisteminin esaslarını, temel yapıtaşlarını ve yol haritalarını içermekte, kurgulanması gereken sistemin genel çerçevesini çizmektedir. 

  • Eğitmen
  • Atölye Tarihleri
  • Atölye Şekli
  • ZOOM üzerinden online olarak yapılacaktır.
  • Atölye Ücreti

Aşağıdaki formu doldurarak etkinlik açıldığında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bilgi Formu
First
Katılmak İstediğiniz Etkinlikleri Seçiniz *